123cargo Berza transporta

Rokovi i uslovi

A. Termini (pojmovi) 123cargo

 1. 123cargo je naziv rumunske aplikacije BursaTransport koja je namenjena svojom jednostavnošću korisnicima koji ne borave u Rumuniji. 123cargo i BursaTransport sačinjavaju jedinu i  jedinstvenu informatičku platformu. Korisnici oba interfejsa sa platformom interaktivno deluju samo u slučaju sopstvenog interesa.
 2. 123cargo i BursaTransport vlasništvo su grupe Alpega. Između 2 interfejsa iste berze transporta i Teleroute-a, u vlasništvu iste grupe firmi, vrši se razmena objavljenih roba. Na taj način roba objavljena u Telerote-u prelazi u 123cargo/BursaTransport, a roba objavljena u 123cargo/BursaTransport prelazi u Teleroute. Uvezeni tovari od Teleroute za kompanije koje su dvostruko registrovane u Teleroute i 123cargo biće primarno povezani u 123cargo sa 123cargo profilom, a Teleroute profil će biti samo spomenut.
 3. Sigurnost transakcija u 123cargo. Dovedena je u opasnost rizikom nenaplaćivanja računa transporta od loših platiša i rizikom od krađe robe utovarene u kamione prisutne na utovaru sa lažnim brojevima. Što se tiče rizika od nenaplaćivanja, 123cargo nudi efikasan sistem za odstranjivanje i blokiranja onih koji ne plaćaju kroz incidente plaćanja. Što se tiče rizika od krađe, korisnici su pozvani da poštuju mere za prevenciju navedene u FAQ-u. Statistički, u rumunskoj verziji 123cargo-a, koja radi od 2001. godine, šansa za krađu robe je od 0,0004% (za slučajeve od jedan million objavljenih roba).
 4. Pronevere kako su viđene u 123cargo. Prva i najmanje štetna: pokušaj ili delo objavljivanja utovara po ceni višoj od one koja je naplaćena od klijenta. Druga i najteža: kontaktiranje držaoca robe pod imenom realno postojeće kompanije ali bez ikakve veze sa podnosiocem zahteva, u cilju preuzimanja robe za transport, u stvari sa ciljem utovara i potom krađe robe.
 5. Pretplate 123cargo. Kompanija se priključuje i podrazumeva pristup neodređenog broja korisnika koliki god kompanija želi. Pretplate su 6 meseci i 12 meseci i plaćaju se na osnovu predračuna (profaktura). Ne izdaju se fiskalni računi osim po naplati (inkasiranju) predračuna.
 6. Ugovor i računi 123cargo. Klijenti preuzimaju direktno iz aplikacije.
 7. Odgovornost korisnika 123cargo. Totalna je vezano za sve informacije smeštene u 123cargo i ugrožava bezbednost angažujuće kompanije.
 8. Odgovornost kompanija pretplaećenih na 123cargo. Jedinstvena je za sve lokacije kompanije i sve njene korisnike.
 9. Odgovornost administracije 123cargo. Pod nikakvim okolnostima neće moći da se dovede u vezu sa porukama korisnika aplikacije.
 10. Upravljanje porukama korisnika. Sve poruke se odmah objavljuju na nediskriminišući način u korist svih ostalih korisnika.
 11. Kašnjenje plaćanja. Dug koji je premašio za najviše 60 dana rok plaćanja. Rok zastarevanja, po gašenju, 6 meseci od roka plaćanja.
 12. Incident plaćanja. Dug koji je premašio  za 60 dana rok plaćanja. Rok zastarevanja po gašenju , 3 godine od roka plaćanja.
 13. Veliki incident plaćanja. Bankarski instrument isporučen kreditoru i koji banka ne honoriše.
 14. Transportna nezgoda je prijavljena kompaniji 123cargo. U pitanju je dokumentovana neprofesionalna situacija koju je izazvala jedna od strana tokom operacije transporta.

B. Uslovi 123cargo

 1. Objavljena roba i kamioni. Treba da budu realni, da ne budu višestruko objavljeni. Treba da pripadaju kompaniji koja ih objavljuje ili klijentu kompanije, u slučaju kompanija za ekspediciju. Oglase treba brisati odmah pošto je njihovo objavljivanje postiglo cilj.
 2. Narudžbine i početni transportni kontakti sa 123cargo. Kompanija koja je objavila robu ili kamione ne može poveriti nekoj trećoj strani pokretanje ili potvrđivanje ugovora.
 3. Incidenti plaćanja ili transportni incidenti. Dokumentuju se od strane onih koji ih prijavljuju. Administracija objavljuje samo incidente koji su jasni i nedvosmisleni.
 4. Mehanizmi za zadržavanje kvaliteta informacije u 123cargo. Inplementacija u  aplikaciju i na zahtev korisnika i administracije:
  • Automatsko brisanje isteklih oglasa.
  • Ručno brisanje neodgovarajućih oglasa od strane administracije.
  • U listi kompanija zadržavanje onih kompanija koje su zbog isteka pretplate izazvale incidente plaćanja/transporta ili im je povučena tekuća pretplata.
  • Skoring (bilans) kompanije: automatski izračunat i instrument za procenu.
  • Obeležavanje još neobrisanih oglasa od autora od strane konsultanata i njihovo prijavljivanje da su istekli nakon kontaktiranja sa zainteresovanim konsultantima.
  • Grafičko evidentiranje kompanija i njenih postavki u slučaju nagomilavanja incidenata plaćanja/transporta.

C. Administriranje (Upravljanje) 123cargo

 1. Pravo da se naknado modifikuje sadržaj ovog dokumenta. U zavisnosti od okolnosti do kojih može doći i u cilju održavanja i povećanja sigurnosti transakcija, administracija zadržava pravo na donošenje izmena koje ne ugrožavaju odvijanje tekućih pretplata.
 2. Administratcija 123cargo zadržava pravo da vrši odabir klijenata. Zbog sledećih razloga zahtev na pretplatu može biti odbijen:
  • Za veze sa već suspendovanim kompanijama na nivou akcionara, društava, administracija ili korisnika.
  • Na osnovu generalnih poslovnih informacija koje ukazuju na potencijalni rizik procenjen da nije u korist ostalih korisnika. U ovakvim situacijama administracija nema obavezu da pruža ove informacije.
 3. Povlačenje pretplate. Primenjuje se u sledećim slučajevima:
  • Za izdavanje nekog bankarskog instrumenta za plaćanje koji naknadno nije honorisam od strane banke.
  • Za delo ili pokušaj pronevere (A.4.).
  • Za davanje lažnih informacija prilikom upisa, na zahtev, u listu (fajl) kompanije.
  • Na osnovu generalnih poslovnih informacija koje ukazuju na procenjeni potencijalni rizik koji nije u prilogu ostalih korisnika. U ovakvim situacijama administracija nema obavezu da daje ove informacije.
  • Za ponovljeno nepoštovanje ovih uslova.
 4. Pretenzije kompanija kojima je povučena pretplata. Izuzev odbijanja davanja pretplate, kada administracija 123cargo preuzima obavezu povraćaja plaćenog iznosa, administracija nije obavezna da izvrši povraćaj iznosa koji se odnose na periode kada pretplata nije korišćena zbog povlačenja iste.


This website uses cookies. By continuing to navigate on this site, you express your agreement upon the cookie usage policy.

See more details.

T
U
T
O
R
I
A
L
S
123cargo load search