123cargo Burza nákladů

Všeobecné obchodní podmínky

A. Všeobecné obchodní podmínky 123cargo

 1. 123cargo je název rumunské aplikace BursaTransport se zjednodušeným designem pro nerumunské uživatel. 123cargo a BursaTransport jsou spuštěné na jedné softwarové platformě. Uživatelé obou rozhraní komunikují se softwarovou platformou pouze kvůli svým vlastním zájmům.
 2. 123cargo a BursaTransport jsou majetkem skupiny Alpega. Mezi dvěma rozhraními BursaTransport a Teleroute, které jsou majetkem té stejné skupiny, dochází k výměně nákladů. Proto jsou některé náklady zadané v Teleroute předány do 123cargo/BursaTransport, a náklady zadané v 123cargo/BursaTransport předány do Teleroute. Dovezené náklady od Teleroute budou u společností, které jsou zaregistrovány jak u Teleroute, tak u 123cargo, v 123cargo primárně propojeny s jejich profilem 123cargo a profil Teleroute bude pouze zmíněn.
 3. Bezpečnost transakcí 123cargo je ohrožená rizikem, že dlužníci nezaplatí za přepravu a rizikem krádeže zboží prostřednictvím vozidla, které přijede na místo naložení s falešnými poznávacími značkami. V souvislosti s rizikem nezaplacení, 123cargo nabízí efektivní systém, který eliminuje dlužníky díky možnosti nahlášení platebních incidentů. Co se týká možnosti krádeže nákladu, jsou uživatelé vyzývaní k dodržování doporučení uvedených v Často kladených otázkách.
 4. Podvod v obchodních podmínkách 123cargo. První a méně škodlivý: pokus nebo zveřejnění nákladu za vyšší cenu než jakou získáte od klienta. Druhý a škodlivější, kontaktování přepravce jménem společnosti aniž byste s touto společností měli jakýkoli vztah, za účelem naložení a ukradení zboží.
 5. Předplatné 123cargo. Je smluvené příjemcem a zahrnuje přístup pro všechny uživatele společnosti. Do okamžiku úhrady proforma faktury nejsou vystaveny žádné daňově uplatnitelné faktury.
 6. Smlouva a faktury 123cargos. Klient si je může stáhnout přímo z webové stránky.
 7. Uživatelská zodpovědnost 123cargo. Uživatel má plnou zodpovědnost za všechny informace zveřejněné na 123cargo a také zodpovědnost za společnost, která uživatele zaměstnává.
 8. Zodpovědnosti společností s předplatným 123cargo. Jsou úplné a jedinečné pro všechna místa a uživatele společnosti.
 9. Zodpovědnosti správce 123cargo. Správce 123cargo nenese v žádném případě zodpovědnost za příspěvky uživatelů 123cargo.
 10. Správa příspěvků uživatelů. Všechny příspěvky jsou zveřejňovány okamžitě a bez diskriminace uživatelů.
 11. Opoždění platby. Dluh, který překročil datum splatnosti maximálně o 60 dnů. Minulostí se stane po šesti měsících od provedení platby.
 12. Platební incident. Dluh, který překročil víc než 60 dnů od data splatnosti. Minulostí se stane po třech letech od provedení platby.
 13. Významný platební incident. Banka poskytuje zákazníkovi finanční pomoc v případě platební neschopnosti.
 14. U 123cargo byl nahlášen přepravní incident. Jde o zdokumentovanou neprofesionální situaci, kterou způsobila některá ze stran během přepravy.

B. Podmínky 123cargo

 1. Zveřejněné náklady a vozidla. Musí být reálné a ne vícenásobné. Musí patřit společnosti, která oznámení zveřejnila nebo klientovi společnosti, v případě spediční společnosti.  Příspěvky musí být po splnění jejich cíle vymazané.
 2. Objednávky přepravy a smlouvy uzavřené na 123cargo. Společnost, která zveřejnila náklad nebo vozidlo, nemůže svěřit zrušení nebo potvrzení smlouvy třetí straně.
 3. Platební nebo přepravní incidenty. Musí být zdokumentované tím, který stížnost podává. Správce zveřejní pouze incidenty, které jsou zřejmé a jednoznačné.
 4. Mechanismy pro zachování kvality informací na 123cargo. Jsou zapracované v aplikaci a jsou k dispozici jak uživatelům, tak správci.
  • Automatické vymazání vypršelých příspěvků.
  • Správce manuálně vymaže příspěvky, které jsou nevyhovující.
  • Údržba seznamu členů, i naproti skutečnosti, že jejich členství vypršelo, měli zaznamenané platební/přepravní incidenty nebo jejich členství bylo zrušené.
  • Hodnocení společnosti: vypočítává se automaticky, lze ho použít jako nástroj k hodnocení.
  • Uživatelé mohou příspěvek označit jako vypršelý, pokud nebyl smazán autorem a při jeho kontaktování bylo zjištěno, že již není aktuální.
  • Grafické zvýraznění společností a jejich příspěvků v případě nahromadění přepravních/platebních incidentů.

C. Správa 123cargo

 1. Právo modifikovat obsah tohoto dokumentu. V závislosti na okolnostech, k nimž může dojít a za účelem zvýšení bezpečnosti transakcí, si správa vyhrazuje právo provést změny, které nemají vliv na stávající členství.
 2. Správa 123cargo si vyhrazuje právo vybírat své klienty. Žádost o předplatné může být kdykoli zamítnuta:
  • Pro spojení se společnostmi, jejichž činnost byla pozastavena na úrovni akcionářů, společníků, vedení nebo uživatelů.
  • Na základě všeobecných obchodních informací vedoucích ke zhodnocení potenciálního rizika pro ostatní uživatele. V takovém případě nebude správce povinen uvést důvod zamítnutí žádosti.
 3. Zrušení předplatného. Může být zrealizováno v následujících případech:
  • Pro nesplnění platebních závazků vůči dodavatelům v důsledku platební neschopnosti.
  • Pro pokus o podvod (A.4).
  • Na základě uvedení nesprávných údajů při registraci, na vyžádání nebo v profilu společnosti.
  • Na základě všeobecné obchodní informace vedoucí k zhodnocení potenciálního rizika pro ostatní uživatele. V takových případech není správce povinen uvést důvod zrušení předplatného.
  • Za opakované porušení těchto všeobecných obchodních podmínek.
 4. Nároky společností se zrušeným členstvím. S výjimkou případu odmítnutí udělení předplatného po provedení platby, kdy 123carbo přebírá zodpovědnost za vrácení zálohové platby, správce není povinen vrátit sumu odpovídající nevyužitému období předplatného.


This website uses cookies. By continuing to navigate on this site, you express your agreement upon the cookie usage policy.

See more details.

T
U
T
O
R
I
A
L
S
123cargo load search