123cargo Χρηματιστήριο Μεταφοράς

Όροι και προϋποθέσεις

Α. Όροι 123cargo

 1. 123cargo είναι η ονομασία της Ρουμανικήςηλεκτρονικής εφαρμογής BursaTransport,ηοποία έχει μια απλουστευμένη (απλοποιημένη)μορφή και προορίζεται για τους ξένουςχρήστες στη Ρουμανία. 123cargo καιBursaTransport είναι δύο διεπαφές που αποτελούνμια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οιχρήστες των αμφότερων διεπαφώναλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα τηςεφαρμογής μόνο όταν αυτό το πράγμα τουςσυμφέρει.
 2. Οιεφαρμογές123cargoκαι BursaTransportανήκουν στον όμιλο Alpega και είναι δύο διεπαφές του ιδίουχρηματιστηρίου μεταφορών. Ανάμεσα σ’αυτές και στην Teleroute, μια εφαρμογή πουανήκει επίσης στον ίδιο όμιλο, υπάρχειμια αλλαγή των δημοσιευμένων εμπορευμάτων.Έτσι, ορισμένα εμπορεύματα πουδημοσιεύθηκαν στην Teleroute μεταναστεύουνστην 123cargo/BursaTransport ενώ τα εμπορεύματαπου δημοσιεύθηκαν στην 123cargo/BursaTransportμεταναστεύουν στην Teleroute. Τα εισαγόμενα φορτία από την Teleroute των εταιρειών εκείνων που είναι διπλά καταχωρημένες στην Teleroute αλλά και στην 123cargo θα συνδέονται πρωτίστως με την 123cargo με το προφίλ που διαθέτουν στην 123cargo ενώ το προφίλ στην Teleroute θα αναφέρεται απλώς.
 3. Ηασφάλεια των συναλλαγών στην 123cargo.Απειλείται από τον κίνδυνο μη-είσπραξηςτων οφειλόμενων ποσών από τους κακόπιστουςπελάτες και από τον κίνδυνο κλοπής τωνεμπορευμάτων με τη χρήση φορτηγών μεπλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Σε ό,τιαφορά τον κίνδυνο μη-είσπαραξης τωνοφειλόμενων ποσών, η εφαρμογή 123cargoπροσφέρει ένα αποτελεσματικό σύστημαμπλοκαρίσματος και αφαίρεσης τωνχρεωστών, δηλώνοντας τα περιστατικάαδυναμίας πληρωμής. Σε ό,τι αφορά τονκίνδυνο κλοπής, οι χρήστες καλούνταινα τηρούν τα μέτρα ασφαλείας πουαναφέρονται στο πεδίο "Συχνέςερωτήσεις" (FAQ). Στατιστικά, στηΡουμανική εκδοχή της εφαρμογής 123cargo, ηοποία λειτουργεί από το 2001, η πιθανότητακλοπής εμπορευμάτων είναι 0,0004% (τέσσεραπεριστατικά κλοπής σε ένα εκατομμύριοδημοσιεύσεις εμπορευμάτων).
 4. Ηαπάτη, σύμφωνα με τους όρους της 123cargo.Η πρώτη και λιγότερο βλαβερή περίπτωση:η προσπάθεια δημοσίευσης ή η δημοσίευσηενός φορτίου με μια τιμή μεγαλύτερη απόαυτή που εισπράχθηκε από τον πελάτη. Ηδεύτερη και η πιό σοβαρή περίπτωση:κάποιος επικοινωνεί με έναν πελάτη υπότο όνομα μιας εταιρείας, χωρίς όμως ναέχει στην πραγματικότητα καμία σχέσημε την συγκεκριμένη εταιρεία, με σκοπότην κλοπή του φορτίου.
 5. Συνδρομές123cargo.Καταβάλλονται από τις εταιρίες, ενώτους προσφέρουν πρόσβαση για περισσότερουςχρήστες, όσους επιθυμεί η εταιρεία. Οισυνδρομές μπορεί να είναι εξάμηνες (6Μ)ή ετήσιες (12Μ) και προπληρώνονται βάσηενός τιμολογίου pro-forma. Το τελικό τιμολόγιοεκδίδεται μετά την είσπραξη τουπροτιμολογίου. 
 6. Ησύμβαση και τα τιμολόγια 123cargo.Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να τακατεβάζουν (τα τιμολόγια) κατευθείαναπό την ιστοσελίδα της εφαρμογής.
 7. Ηευθύνη των χρηστών της εφαρμογής123cargo. Οι χρήστες έχουν πλήρη ευθύνη για όλεςτις πληροφορίες που δημοσιεύουν στην123cargo, γεγονός που συνεπάγεται επίσηςκαι την ευθύνη της εταιρείας όπουεργάζονται οι εν λόγω χρήστες.
 8. Ηευθύνη των εταιρειών που έχουν συνδρομήστην 123cargo.Η ευθύνη των εταιρειών είναι πλήρης καιμοναδική για όλες τις εγκαταστάσειςτης και για όλους τους χρήστες της.
 9. Ηευθύνη της διαχείρισης της 123cargo.Σε καμία περίπτωση η εφαρμογή 123cargo δενευθύνεται για τις δημοσιεύσεις πουκοινοποιούν οι χρήστες.
 10. Τρόποςδιαχείρισης των δημοσιεύσεων τωνχρηστών.Όλες οι δημοσιεύσεις εμφανίζονταιαμέσως και χωρίς διακρίσεις, προς όφελοςσυγκεκριμένων χρηστών ή εις βάρος άλλων.
 11. Περιστατικόκαθυστέρησης πληρωμής.Πρόκειται για χρέη που δεν εξοφλήθηκανεντός 60 ημερών από την ημερομηνία λήξηςτης προθεσμίας καταβολής. Μετά τηνπληρωμή, το περιστατικό ισχύει για ακόμαάλλους 6 μήνες.
 12. Περιστατικόαδυναμίας πληρωμής.Πρόκειται για χρέη που υπερβαίνουν τηνημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολήςμε περισσότερο από 60 ημέρες. Μετά τηνπληρωμή, το περιστατικό ισχύει για ακόμαάλλα 3 χρόνια.
 13. Σημαντικό(Μέγιστο)περιστατικό πληρωμής.Πρόκειται για ακάλυπτα αξιόγραφα, πουδεν πληρώθηκαν δηλαδή από την τράπεζα. 
 14. Συμβάν που αφορά στη μεταφορά και αναφέρεται στην 123cargo. Είναι μια τεκμηριωμένη αντιεπαγγελματική κατάσταση η οποία δημιουργείται από ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση της μεταφοράς.

Β. Προϋποθέσεις 123cargo

 1. Δημοσιευμέναεμπορεύματα και φορτηγά.Πρέπει να είναι αληθινά και να μηνπολλαπλασιάζονται. Πρέπει να ανήκουνστην εταιρεία που ενεργεί τη δημοσίευσηή στον πελάτη της εταιρείας, στηνπερίπτωση των εταιρειών που προσφέρουναποστολές. Οι δημοσιεύσεις (οι αγγελίες)πρέπει να διαγραφούν αμέσως μετά πουικανοποιήθηκαν (καλύφθηκαν).
 2. Παραγγελίεςκαι συμβάσεις μεταφοράς μέσω της123cargo.Η εταιρεία που δημοσίευσε τα εμπορεύματαή τα φορτηγά δεν μπορεί να αφήσει τρίταπρόσωπα να επιβεβαιώσουν τη σύμβαση.
 3. Περιστατικάπληρωμής ή μεταφοράς.Οι χρήστες υποχρεώνονται να τεκμηριώνουντα περιστατικά. Η 123cargo δημοσιεύει μόνοεκείνα τα περιστατικά που είναι σαφήκαι αναμφίβολα.
 4. Μηχανισμοίδιατήρησης της ποιότητας των πληροφοριώνπου δημοσιεύονται στην 123cargo.Οι μηχανισμοί αυτοί υλοποιήθηκαν στηνεφαρμογή και είναι διαθέσιμοι στουςχρήστες και στον διαχειριστή τηςεφαρμογής:
  • Η αυτόματη διαγραφή των δημοσιεύσεωνπου έχουν λήξει.
  • Ηχειροκίνητη (μη-αυτόματη) διαγραφή τωνακατάλληλων δημοσιεύσεων από τονδιαχειριστή της εφαρμογής.
  • Η τήρηση, στη λίστα εταιρειών, εκείνων των εταιρειών που είχαν παρουσιάσει περιστατικά πληρωμής ή μεταφοράς, ακόμα και αν η συνδρομή τους λύθηκε ή καταργήθηκε (αποσύρθηκε).
  • H βαθμολογία (scoring): υπολογίζεται αυτόματα και χρησιμοποιείται ως εργαλείο αξιολόγησης.
  • Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να σημειώνουν μια δημοσίευση η οποία είχε λήξει αλλά δεν διαγράφηκε από αυτόν που την κοινοποίησε. 
  •  Η γραφική ένδειξη των εταιρειών και των δημοσιεύσεων αυτών, στην περίπτωση που συσσωρεύονται τα περιστατικά πληρωμής / μεταφοράς.

Γ. Διαχείριση της 123cargo

 1. Τοδικαίωμα μεταγενέστερης τροποποίησηςτου περιεχομένου του παρόντος εγγράφου.Ανάλογα με την περίπτωση, με σκοπό τηδιατήρηση και την αύξηση της ασφάλειαςτων συναλλαγών, ο διαχειριστής της123cargo επιφυλάσσεται το δικαίωμα να κάνειτροποποιήσεις που δεν επηρεάζουν τιςτρέχουσες συναλλαγές.
 2. Οδιαχειριστής της 123cargo έχει το δικαίωμανα επιλέξει τους πελάτες της.Η αίτηση συνδρομής δύναται να αρνηθείγια τους παρακάτω λόγους:
  • Γιασχέσεις με εταιρείες οι οποίες τέθηκανσε αναστολή, στο επίπεδο των εταίρων,των μετόχων, των διαχειριστών ή τωνχρηστών.
  • Βάσηεπιχειρηματικών πληροφοριών που οδηγούνσε ενδεχόμενο κίνδυνο είς βάρος τωνυπολοίπων χρηστών. Σε τέτοιες περιπτώσεις,ο διαχειριστής δεν έχει την υποχρέωσηνα ανακοινώνει τις εν λόγω πληροφορίες.
 3. Κατάργηση(Απόσυρση) της συνδρομής.Ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Γιατην έκδοση ακάλυπτων αξιόγραφων.
  • Γιααπάτη ή απόπειρα απάτης (A.4.).
  • Γιαψευδείς δηλώσεις κατά την εγγραφή τηςεταιρείας στην εφαρμογή 123cargo.
  • Βάσηεπιχειρηματικών πληροφοριών που οδηγούνσε ενδεχόμενο κίνδυνο εις βάρος τωνυπολοίπων χρηστών. Σε τέτοιες περιπτώσεις,ο διαχειριστής δεν έχει την υποχρέωσηνα ανακοινώνει τις εν λόγω πληροφορίες.
  • Γιατη μη-τήρηση των παρόντων προϋποθέσεων.
 4. Αξιώσειςτων εταιρειών με ακυρωμένες συνδρομές.Με την εξαίρεση της περίπτωσης άρνησηςτης συνδρομής, όταν ο διαχειριστής της123cargo υποχρεώνεται να επιστρέφει το ποσόπου πληρώθηκε, ο διαχειριστής της123cargo δεν έχει την υποχρέωση να επιστρέφειτα ποσά που αναλογούν στο υπόλοιπο τηςσυνδρομής, μετά την ακύρωσή της. 


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Εάν συνεχίσετε, συναινείτε με τη χρήση αυτών των cookies

Δείτε περισσότερες πληροφορίες