123cargo транспортна борса

Често задавани въпроси

Относно електронната борса за товари
Какво е електронна борса за товари?

Това е интернет софтуер с приложение в транспортирането на стоки. Основното приложение на този софтуер е в автомобилния транспорт, защото на този пазар оперират най-много фирми и поради лесният достъп до този вид дейност.

Как работи електронната борса за товари?

Фирмата, която има нужда от превоз на стока, публикува описание на товара и место предназначението му. Това се нарича „заявка за транспорт”. Заявката се вижда от превозвачите, които търсят товари за превозване. Заинтересованият превозвач осъществява контакт с заявителя на услугата и отправя оферта чрез електронната борса за товари. Обратният процес също е възможен в 123cargo: превозвачите публикуват транспортните си средства в електронната борса като оферти за транспортиране. Електронната борса за товари е мястото, където „търсенето среща предлагането” по отношение на транспортирането на товари.

Каква е разликата между различните електронни борси за товари?

Основаната разлика между електронните борси е географската зона, в която оперират: има местни електронни борси, специфични за дадена държава, регионални и международни борси за товари.
Втората разлика е обема на публикации на електронната борса. Обема на електронната борса се определя от броя на публикуваните заявки.
Не на последно място трябва да се отбележи, че достъпът до електронната борса се заплаща, тя е разработена и достъпна на различни езици, лесна е за употреба и т.н.

 

Предимства и рискове на електронната борса
Кой се нуждае от електронна борса за товари?

Спедиторите се нуждаят от електронната борса, за да увеличат броя на превозвачите си и да намерят най-доброто транспортно решение. Тяхната ежедневна работа се улеснява, тъй като те публикуват заявката си за превоз и не се налага да търсят превозвач, защото превозвачът ще ги потърси с предложение за извършване на услугата. От гледна точка на обмена на товари, спедиторите за заявители.
Втората категория потребители на електронната борса са превозвачите. Те използват електронната борса, за да намерят товар, който трябва да се транспортира, когато нямат поръчки за транспорт от редовните си клиенти. Възможно е също така да извършват дейност само чрез борсата за товари. От гледна точка на обмена на товари, те са консултанти по отношение на заявките за превоз на спедиторите.
Третата категория клиенти са търговци и производители, които имат ограничен капацитет за транспортиране и са решили да управляват тази дейности сами, без да я възлагат на спедиторска фирма. Много борси за товари ограничават достъпа на тази категория клиенти, с цел да предпазят спедиторите. Но 123cargo приветства този вид клиенти – и с основание!

Какво е основното преимущество на борсата за товари?

За спедиторите, търговците и производителите, основното предимство е достъпа до голям брой превозвачи при минимален разход за комуникация с тях. Чрез публикуването на товар, до няколко минути около 500 превозвача биха могли да отправят оферти. Чрез борсата за товари, получават резултат, който се равнява на 500 обаждания до различни превозвачи с искане за оферта.
За превозвачите, борсата за товари предлага достъп до голям брой потенциални клиенти.

Какъв е основният риск в борсата за товари?

Основният риск, както при всяка дистанционна сделка по електронен път е усещането за липса на доверие в партньора. Рискът обаче, може да бъде контролиран по два начина, от самата борса за товари и от потребителите й.
Борсата за товар 123cargo счита за свое основно задължение да предостави на клиентите си Безопасност на пазара. Това се изпълнява чрез проверка на регистрираните потребители, чрез класиране по точки на всички фирми и чрез незабавно премахване на фирмите, които поставят в риск останалите потребители.
Потребителите на борсата за товари могат само да се защитят от нелоялни партньори чрез възприемането и следването на вътрешни процедури. Ако такива процедури не са налице, то те трябва да бъдат въведенои възможно най-скоро съгласно указанията на 123cargo.

 

123cargo, BursaTransport и Teleroute
Какво е BursaTransport?

BursaTransport е наименованието на 123cargo за Румънските потребители.

Защо са нужни две имена за една и съща борса?

BursaTransport е оригиналното наименование на борсата, въведено през 2001 г. в Румъния. 123cargo е опростената версия, въведена през 2013 г.
Поради големият брой клиенти в Румъния, се наложи да предложим по-комплексни услуги на този пазар чрез BursaTransport.
123cargo предлага пакет от стандартни услуги, както бе в оригиналния BursaTransport.

Каква е връзката между 123cargo и BursaTransport?

Връзката е пълна. Товарите за превозване, както и списъкът с наличните транспортни средства е споделен между двете интернет приложения.
Двата различни интерфейса на един и същ софтуер разполагат с една и съща база данни.

Какво е Teleroute?

Teleroute е една от най-големите Европейски борси за товари, която се притежава, също както и BursaTransport от Transport Service (TS). Поради липсата на конкуренция между двете приложения, след придобиването на BursaTransport от TS през 2008 г., бе взето решение за обмен на ликвидността (наличните товари за транспортиране) в реално време между Teleroute и BursaTransport.

 

123cargo фирми и потребители
Как мога да регистрирам фирмата си в 123cargo?

Чрез влизане Регистър. Регистрацията се извършва с 1-2-3 стъпки, като се предоставя информация за фирмата и за вас самия.

Мога ли да се регистрирам едновременно в 123cargo и BursaTransport?

Не, невъзможно е. фирмите, които не са регистрирани в Румъния следва да се регистрират в 123cargo, докато Румънските фирми следва да се регистрира в BursaTransport.

Колко потребителя мога да определя за моята фирма при регистрацията?

Колкото пожелаете. Всички потребители се вписват в една и съща регистрация.

Кога се заплаща за услугите на 123cargo?

Услугите на 123cargo са предплатени. Плащането ще извършите на основание проформа фактура, която ще се генерира от 123cargo. Фактура се получава  в деня на плащането.

Каква е разликата между потребител и профил?

Няма разлика.

Как да регистрирам нов потребител?

Нов потребител може да регистрите със следните стъпки Моят профил > Име на фирма -> Добави потребител

 

Фирмен профил в 123cargo
Как да променя вече регистрирана електрона поща?

В Моят профил -> Моят профил

Кого да регистрирам като потребител?

Регистрирайте всички, които използват 123cargo. Колкото повече информация дадете за потребителите, които оперират в профила на вашата фирма, толкова по-надеждни ще изглеждате в очите на бъдещите си партньори.
С редните и големите предприятия, обикновено човекът, който се грижи за плащанията на доставчика не е един и същи с човека, който планира самата доставка. Като предоставяте пряк достъп до този човек чрез 123cargo доказвате надеждността на фирмата си и печелите доверието на партньорите си.

За какво спомага определянето на “функциите” на персонала?

Това е допълнение към описанието на длъжността на лицето. В една фирма може да има няколко лица с една и съща длъжност, но с различни отговорности: например, може да имате двама служители, които изпращат товари, единия отговаря за вътрешния транспорт (функция= вътрешен транспорт), а другия отговаря за международния транспорт. Възможно е да има и трети служител, който да отговаря за групажите. Чрез уточняване на тези подробности, повишавате прозрачността на компанията си.

Каква е разликата между общ телефон и личен телефон?

Телефонни номера (наземни линии, мобилни, и др.) са общи за всички потребители за определеното място на работа, докато личните телефони се отнасят до телефонни номера на конкретното лице за контакт.

 

Абонамент за 123cargo
Как се заплаща абонамента?

Абонаментите за 123cargo за два вида (6 и 12 месечни). Те включват достъп за всички регистрирани потребители на фирмата. Услугите на 123cargo са предплатени. Сами можете да смъкнете проформа фактрата си, по която да платите. Абонаментът ви се активира в деня на плащането, когато и получавате фактурата си.
Ако имате действащ абонамент, новият абонамент се активира при изтичане на действащия.

 

Ограничения на достъпа в 123cargo
По какви причини достъпа на компанията ми може да бъде ограничен?

За измама, при повтарящо се неспазване на условията на уеб сайта, и в случай, че предприятието ви представлява заплаха за останалите потребители.

 

Невъзможност за плащане
Защо е необходимо поддържането на списък с лоши платци?

Това е вътрешен предупредителен списък на 123cargo. Той включва всички лоши платци докладвани от членовете на уеб сайта. Подаването на сигнал за лош платец трябва да бъде подкрепен от надлежни документи: договор за транспорт, ЧМР, фактура. Декларираните обстоятелства са на лична отговорност на подалият сигнала и са с цел да предпазят останалите потребители. Това е личен доброволен акт с цел осигуряване безопасността на търговския оборот.

Каква е разликата между просрочие и пълно неизпълнение на задължението за плащане?

Просрочие е всяка забава, която не надвишава 60 дни от датата на падежа. Просрочие повече от 60 дни, се счита за пълно неизпълнение на задължението за плащане. С други думи, забавата е незначително събитие, докато пълното неплащане е от значение.

Защо се определят точно 60 дни за разграничаване на забавено плащане от пълно неплащане?

Общоприето разбиране на фирмите за събиране на задължения е, че именно след изтичането на 60 дни се счита че има пълно неизпълнение на задължението за плащане.

Как се декларира пълно неплащане в 123cargo?

Извършва се от потребител, който желае да декларира подобно обстоятелство. Той декларира обстоятелства, като прикрепя и доказателствени документи, като поръчка или договор за транспорт, ЧМР и фактура. Следва проверка от страна на администратора на 123cargo, който проверява достоверността и основателността на заявеното и уведомява фирмата – заявена като лош платец. До 8 дни от заявяване на обстоятелствата, насрещната страна може да предотврати вписването чрез плащане на задължението си или да го оспори на собствено основание. В случай, че възражението се окаже основателно, 123cargo отказва включване в списъка на лошите платци. Ако не последва реакция, след изтичане на 8 дневния период, лошият платец се вписва в списъка и се съхранява в архивите на 123cargo.

От кой момент се брои просрочието?

Просрочието започва да се брои от деня следващ датата на падежа.

 

Некачествена транспортна услуга
Какво е некачествена транспортна услуга?

Некачествена транспортна услуга е нарушение на транспортния договор или несъответствие в разрез в утвърдените практики.

Какви документи се изискват, за да декларирате некачествена транспортна услуга?

Минимален документ е транспортния договор. Тъй като документирането на лошо качество на транспортните услуги е трудно, под внимание се взема всеки документи в подкрепа на твърдението на ощетената страна по договора.

 

Как се оценяват фирмите в 123cargo
По каква система се оценяват фирмите в 123cargo?

Това става чрез оригинална за оценяване на всеки абониран на борсата за товари. Оценяването става по скалата от нула до десет, като нула е най-ниският резултат, а десет е най-високият. Резултатът се представя графично със звезди: нито една звезда при нула и четири звезди при максимална оценка. Ако активността на потребителя не е достатъчна, за да послужи като база за оценка, се изписва означението „неналично”. До звездите се изобразява стрелка „нагоре” или „надолу”, която показва актуалната тенденция в активността на потребителя. Оценяването се извършва по 5 различни критерия, които се следят и засичат автоматично за всички потребители регистрирани преди повече от 1 месец.

Какво означава всеки един от 5-те показателя?

Дейност като спедитор: измерва активността на потребителя като спедитор: публикувани товари и отправени оферти за превоз. Нула звезди индикират минимална активност, 4 звезди показват голяма активност. Повече потребители, по-голяма активност.
Дейност като превозвач: измерва отправянето на оферти за транспорт и публикуването на налични транспортни средства.
Надеждност на клиент: оценяването се извършва на база средно просрочие на задълженията за плащане. Четири звезди получават клиенти, които спазват падежа, нула звезди получават потребители с чести просрочия в плащанията си. Оценяването се базира единствено на сигнализираните случаи на забава в плащането или пълно неплащане в 123cargo/BursaTransport. Означението “неприложимо” означава, че потребителят няма достатъчно активност.
Надеждност на превозвач: точките на потребителя се намаляват при сигнализиране за предоставяне на некачествени транспортни услуги. Означението “неприложимо” означава, че потребителят няма достатъчно активност.
Точки на 123cargo: 123cargo дава точки за голяма активност на потребителя и детайлно описание на профила на компанията

Как да проследя хронологията на плащанията на даден потребител?

В Раздел фирми потърсете фирмата по име или ДДС номер. В профила на фирмата се упоменават всички детайли на неизпълнение, ако има такива. По име на фирма и ДДС номер може да търсите и в модула Неплащане.

Как да оценим фирма по профила й?

Препоръчваме ви да вземете под внимание точките на 123cargo, след това на датата на регистрация в 123cargo, на датата на учредяване на фирмата и на документите, удостоверяващи правото за извършване на транспортни услуги.

 

Препоръки за сигурност при използване на борсата за товари
Имам съмнение по отношение на потребител, който ми предлага превоз на товар? Как мога да направя проверка?

Когато получите обаждане от някой, който ви предлага транспортна услуга, ви съветваме да направите следните проверки за сигурност:
Отделете време, за да запишете име, телефонен номер и името на фирмата, от чието име ви се обаждат. Съветваме ви да проверите кой ви се е обадил чрез профила на фирмата. Задължително е да намерите името и телефонните номера, които служителят ви е дал в профила на фирмата. Ако не намерите подобна информация, игнорирайте офертата. Най-вероятно се касае за измамник, който иска да открадне стоката ви. Това е най-големият риск при транспортни сделки от разстояние.
Дори да намерите данните на фирмата във фирмения профил, е добре да вземете и допълнителни мерки за сигурност. Обикновено фирмите имат факс номер, интернет сайт или сървър. Ако не намирате факс номер, интернет сайт и електронната поща на фирмата е с разширение yahoo/gmail, това трябва да повиши вниманието ви. Също така проверявайте дадените ви факс номера и електронни адреси, дали съответстват на тези записани в профила на фирмата при регистрацията.
Във всички случаи не възлагайте поръчка за транспорт, преди да сте направили тези проверки.

Подготвям натоварване на товар на мой камион. Как мога да проверя надеждността на клиента си?

Първо проверете в 123cargo точките на клиента в Надеждност на клиента. Ако фирмата няма четири звезди най-вероятно е имала просрочия в миналото.
След това проверете дали фирмата, чийто товар ще превозвате е същата, която е публикувала заявката за превоз. Ако потвърдите превоз от името на друга фирма, поемате сериозен риск от забава в плащането.
Не на последно място, прочетете внимателно цялата поръчка за доставка, за да избегнете неприятни изненади в условията.

 

Публикуване и търсене на товари
Какво означава секция “Продължителност”?

При публикуване на товар, обозначава колко дни след датата на натоварване товарът ще бъде на разположение, ако не бъде изтрит от собственика в 123cargo.

Какво означава секция “Площ?

Описва каква площ ще заема товара в стандартен камион. Тази информация е полезна при организирането на групажи.

Какво е значението на отбелязването на кутийка “искане за групаж’’?

При публикуване на товар, означава, че собственикът се интерсува от групиране на товара (LTL), вместо от плащане на целия камион (FTL).

Какво означава секция “Личен коментар”?

Това е информация за лично ползване от собственика. Тя не се публикува.

Какво е значението на ФОРМУЛЯРИ ЗА ТОВАРИ в 123cargo?

Това е лесен начин за публикуване чрез използване на вече качени формуляри в 123cargo. Формулярите може да използвате при публикуване на товар чрез командата ЗАПАЗИ.

За какво се използва “Разширено търсене”?

Чрез използване на същите елементи на филтриране 123cargo представя информацията по различен начин с оглед промяна параметрите на търсенето.

За какво се използва функцията “Автоматично презареждане”?

Чрез тази технология, с един клик, превозвачът получава актуализирана информация след промяна параметрите на търсенето си.

Какво означава, когато полетата “ОТ” или “ДО” са празни при ТЪРСЕНЕ?

Когато полето До е празно, ще получите резултати само спрямо параметъра От. И обратното.

Как се постъпва при търсене на стоки с различен статус на групаж?

Когато е избран статуса FTL, 123cargo избира товари между 50% и 110% от зададените критерии. Когато се използва статуса LTL зададените критерии са максимални, с изключение на секцията за тонаж, която може да бъде зададена ориентировъчно (минимум и максимум).

 

Публикуване и търсене на транспортни средства
Кои са минималните изисквания за публикуване на камион?

Минималните полета за попълване са маркирани в червена звезда.

Алтернативни дестинации при публикуване на камион?

При публикуване на камион се задават максимум до 5 алтернативни маршрута (дестинации) за един и същи камион. В противен случай публикацията се изтрива.

Какво означава FTL и LTL?

FTL = FULL TRUCK LOAD = Пълен камион, цял камион.
LTL = LESS TRUCK LOAD = Непълен камион, групаж.

Как се постъпва при търсене на камиони с различен статус на групаж?

При статус FTL 123cargo избира камиони между 80% и 170% от зададените критерии. При LTL статус се показват резултати при минимални критерии.

 

Указател на фирмите
Каква информация мога да получа от указателя на фирмите?

Име на фирмата, лице за контакт, профил, телефонен номер. Телефонен номер се търси с изписване на целия номер включително кода на страната. Опитайте с търсене на собствения си номер.

Този сайт използва бисквитки . Продължавайки напред се съгласявате с политиката на използването им.

За повече информация вижте тук

T
U
T
O
R
I
A
L
S
123cargo load search